• język migowy
BIP
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu
Grafika BIP

Kodeks postępowania etycznego

KODEKS POSTĘPOWANIA ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RACIBORZU.

Racibórz, 25.06.2009 r.

Na podstawie Europejskiego Kodeksu Dobrej Administracji przyjętego przez Parlament Europejski w dniu 06 września 2001 roku wprowadza się do stosowania przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu niniejszy Kodeks Postępowania Etycznego, regulujący zasady współżycia społecznego.

Celem niniejszego Kodeksu jest ułatwienie pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu stosowania ogólnie przyjętych wartości i norm etycznego postępowania w kontaktach między pracownikami i klientami Urzędu oraz uniemożliwienie pracownikowi wejścia w konflikt z obowiązującym prawem.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1.

Ilekroć w niniejszym Kodeksie jest mowa o:

 1. Urzędzie – należy przez to rozumieć Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu.
 2. Kodeksie – należy przez to rozumieć Kodeks Etyczny Pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu.
 3. Pracowniku – należy przez to rozumieć pracowników, zatrudnionych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu.
 4. Kliencie – należy rozumieć osobę fizyczną i prawną, która załatwia sprawę w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu.

POSTAWA I SPOSÓB POSTĘPOWANIA PRACOWNIKA PUP W RACIBORZU. PRACOWNIK A KLIENT URZĘDU.

§ 2.

 1. Pracownik powinien być:
  1. rzetelny – realizujący wszystkie zadania, także bardziej odległe od jego poglądów, z największą starannością i troską, wykorzystując w pełni swoją wiedzę i umiejętności,
  2. fachowy – dążyć do pełnej znajomości przepisów odnoszących do wykonywanych przez niego obowiązków, dokładnego zbadania pod względem faktycznym i prawnym prowadzonej sprawy; zawsze jest przygotowany do jasnego, merytorycznego i prawnego uzasadnienia swoich decyzji i proponowanych rozwiązań; posługuje się rzeczową argumentacją,
  3. kreatywny – dokształca się, posiada twórczą postawę, dzięki której łatwiej rozwiązuje problemy,
  4. nie skorumpowany – nie powinien przyjmować lub przekazywać jakichkolwiek podarunków, pożyczek, wynagrodzeń lub innych korzyści w zamian za uczynienie lub zaniechanie, okazanie względów lub dezaprobaty; jakiejkolwiek osobie w związku z jego czynnościami służbowymi,
  5. bezstronny – wszelkie decyzje powinien podejmować w imię dobra publicznego, pomijając jakiekolwiek własne korzyści, bądź korzyści osób lub organizacji sobie bliskich,
  6. obiektywny – wszelkie decyzje powinien podejmować kierując się wyłącznie kryteriami merytorycznymi. Obiektywizm jako zasada wyklucza motywy polityczne i wyznaniowe, nie mówiąc już o motywach finansowych,
  7. niezawisły – podejmując decyzję, nie powinien być w jakikolwiek sposób i w jakimkolwiek wymiarze zależny od osób lub środowisk, których ta decyzja może dotyczyć,
  8. przejrzysty – wszystkie decyzje powinien podejmować tak jawnie, jak tylko jest to możliwe. Każda decyzja powinna mieć jawne uzasadnienie a ograniczenie tej zasady musi stanowić wyjątek motywowany dobrem publicznym,
  9. odpowiedzialny – świadomy, że działa w interesie społecznym i odpowiada przed społeczeństwem za swoje decyzje. W konsekwencji oznacza to stałą gotowość do poddania się społecznej kontroli.
 2. Pracownik powinien posiadać wysoką kulturę osobistą i kwalifikacje zawodowe, a w szczególności:
  1. przy rozpatrywaniu spraw nie okazywać specjalnych względów bliskim i znajomym;
  2. w kontaktach z klientami i współpracownikami - zachowywać się życzliwie i uprzejmie;
  3. przeciwstawiać się praktykom dyskryminującym jakąkolwiek osobę czy grupę osób;
  4. być lojalnym wobec pracodawcy, zwierzchników oraz współpracowników, wykazując powściągliwość i rozwagę w wypowiadaniu poglądów na temat pracy Urzędu;
  5. kierować się w wykonywaniu swoich zadań i obowiązków zasadą neutralności politycznej;
  6. nie wykorzystywać ani przekazywać osobom trzecim informacji pozyskanych w kontaktach służbowych.
 3. Pracownik wykonując swoje obowiązki powinien:
  1. kierować się w działalności zawodowej zasadą dobra i satysfakcji klienta, pamiętając o obowiązku przestrzegania prawa; 
  2. rozpoznawać sprawy w dobrej wierze, wnikliwie, dociekając wszelkich okoliczności ważących na podejmowanych decyzjach, nie kierując się emocjami i doraźnymi efektami, lecz rzeczowym i obiektywnym podejściem do problemu,
  3. nie unikać przyznania się do błędu i natychmiastowo naprawia jego skutki,
  4. rzetelnie informować zainteresowanych o przysługujących im prawach, skutkach decyzji oraz wszelkich okolicznościach mogących niekorzystnie wpływać na ich sytuację,
  5. dotrzymywać terminów przewidzianych prawem oraz własnych zobowiązań, które przyjął,
  6. wykorzystywać posiadaną wiedzę i umiejętności zawodowe, dążąc jednocześnie do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji;
  7. pracować rzetelnie i sumiennie, wykonując powierzone mu zadania w sposób jak najbardziej efektywny;
  8. być pomocny klientowi i zobowiązany do udzielenia mu pełnej informacji na temat spraw załatwianych w Urzędzie;
  9. mieć świadomość odpowiedzialności merytorycznej i prawnej za swoje działania, podejmując rozstrzygnięcia i decyzje;
  10. wykazywać inicjatywę w podejmowanych działaniach, będąc twórczym i wnikliwym;
  11. być otwarty na współpracę i korzystanie z doświadczenia, a także wiedzy zwierzchników, podwładnych oraz współpracowników, a w szczególnych przypadkach – z wiedzy ekspertów;
  12. wskazywać na wszelkie niedoskonałości w procedurach, procesach oraz czynnościach realizowanych w Urzędzie, mając na względzie usprawnienie jego funkcjonowania.
 4. Pracownik powinien dokładać wszelkich starań, aby jego działania były przejrzyste, jawne i nie kolidujące z interesem wspólnoty samorządowej, a w szczególności:
  1. wszystkich uczestników prowadzonych spraw traktować równo, bez ulegania naciskom oraz faworyzowania,
  2. traktować klientów w sposób partnerski, zapewniając im poczucie bezpieczeństwa w korzystaniu z usług pracownika w rozwiązywaniu ich spraw,
  3. nie dopuszczać do podejrzeń o związek między interesem własnym i publicznym, a także eliminować wszelkie zachowania mogące narażać jego i Urząd na opinie o uzyskiwaniu korzyści lub korupcji,
  4. nie podejmować prac ani zajęć kolidujących z jego obowiązkami służbowymi,
 5. W celu zapewnienia obiektywności podejmowanych decyzji pracownik ma obowiązek:
  1. udostępniać wszelkie informacje dotyczące wnoszonych spraw i umożliwiać do nich dostęp, o ile jest to zgodne z przepisami prawa,
  2. informować zainteresowanych na każdym etapie decyzyjnym o toku spraw oraz umożliwiać wnoszenie dodatkowych informacji mających wpływ na ich rozstrzygnięcie,
  3. konsultować ze współpracownikami i zwierzchnikami decyzje wymagające rozstrzygnięć niekonwencjonalnych, trudnych lub budzących kontrowersje.
 6. Pracownik nie ujawnia informacji powierzonych ani nie wykorzystuje ich dla osiągania korzyści osobistych zarówno w czasie zatrudnienia, jak i po jego ustaniu.
 7. Jeżeli pracownik nie może spełnić ustnej prośby klienta, sugeruje sformułowanie przez niego stosownego wniosku na piśmie.
 8. Pracownik zgłasza swoje wątpliwości dotyczące celowości lub legalności podejmowanych w Urzędzie decyzji swojemu bezpośredniemu przełożonemu, a przy braku reakcji bądź też stwierdzeniu niewłaściwego zainteresowania się przez niego sprawą, wyższym przełożonym.
 9. Pracownik dba o dobre stosunki międzyludzkie we własnym otoczeniu, aktywnie uczestniczy w ich kształtowaniu, zapobieganiu konfliktom oraz tworzeniu właściwej atmosfery pracy.
 10. W kontaktach z interesantami oraz współpracownikami pracownik przestrzega zasad dobrego wychowania i daje świadectwo wysokiej kultury osobistej.
 11. Reakcje pracownika na klienta niewłaściwie zachowującego się na terenie Urzędu:
  - pracownik powinien: spokojnie porozmawiać, ustalić przyczyny niewłaściwego zachowania, zwrócić uwagę klientowi a w przypadku agresywnego zachowania powiadomić swojego bezpośredniego przełożonego.
 12. Sposób postępowania wobec osób niepełnosprawnych lub starszych:
  1. pracownik samorządowy powinien okazać serdeczność, cierpliwość, wyrozumiałość i życzliwość,
  2. udzielić pomocy przy wejściu po schodach, w wypełnieniu wniosku lub przywołać odpowiedniego pracownika.
 13. Niedopuszczalne są następujące zachowania:
  1. przychodzenie do pracy i wykonywanie obowiązków służbowych w stanie nietrzeźwości oraz spożywanie alkoholu w czasie pracy,
  2. wygłaszanie prywatnych opinii, które mogą być traktowane przez klientów jako oficjalne,
  3. złośliwość w stosunku do przełożonych, współpracowników i klientów,
  4. używanie słów oraz wykonywanie gestów powszechnie uznanych za obraźliwe wobec klientów i współpracowników
  5. wyzywający lub odpychający ubiór
  6. nadmierna ilość ozdób, wyzywający makijaż, ekstrawagancka fryzura.
 14. W przypadkach naruszenia zasad etyki przez pracownika Urzędu, klient ma prawo:
  1. złożyć skargę. Sposób składania skarg i wniosków przez klientów przewiduje Kodeks Postępowania Administracyjnego
  2. zgłosić swój problem Dyrektorowi Urzędu.
 15. Karami za naruszenie Kodeksu Postępowania Etycznego są:
  1. udzielenie reprymendy przez bezpośredniego przełożonego, a w przypadku kierownika komórki organizacyjnej przez Dyrektora,
  2. zobowiązanie do naprawienia moralnych szkód wyrządzonych pokrzywdzonemu,
  3. zastosowanie kar określonych w Kodeksie Pracy,
  4. innych kar wynikających z obowiązującego prawa.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 3.

 1. Niniejszy Kodeks jest dokumentem urzędowym Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu i zostanie opublikowany na stronach internetowych Urzędu.
 2. Każdy nowo przyjmowany pracownik zapoznawany jest z Kodeksem przez przełożonego oraz zobowiązany jest do jego akceptacji i przestrzegania.
 3. Oświadczenie o zapoznaniu się pracownika z niniejszym Kodeksem winno być dołączone do akt osobowych.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-12-28 12:01
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2020-12-30 10:05
Wytworzenie publikacji
Kołacz Marcin 2020-12-30 10:08
Zatwierdzenie
Kołacz Marcin 2020-12-30 10:08
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry