• język migowy
BIP
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu
Grafika BIP
Strona główna/Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu .
Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
  • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.,
  • treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań Straży oraz nieuaktualnianych lub niepoddawanych po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji.

Elementy niedostępne to:

  • wybrane pliki do pobrania na stronie nie są dostępne cyfrowo,
  • wybrane materiały graficzne zostały opublikowane w sposób niedostępny cyfrowo,
Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-07-12
Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony:

  • Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0)
  • Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1)
  • Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2)
  • Przejdź do panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3)
  • Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Osobą kontaktową jest Marcin Kołacz, sekretariat@pup-raciborz.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 415 45 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Powiatowu Urząd Pracy, ul. Klasztorna 6, 47-400 Racibórz.
Główne wejście do budynku znajduje się od ulicy Klasztornej. W budynku znajdują się instytucje: Powiatowy Urząd Pracy - część pomieszczeń znajduje się na parterze budynku, pozostałe pomieszczenia mieszczą się na pierwszym piętrze, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze budynku oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - wszystkie pomieszczenia znajdują się na drugim piętrze budynku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Przy wejściu głównym do budynku, po lewej stronie znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych.
Korzystanie z  windy: Należy wcisnąć przycisk aby powiadomić pracownika o chęci skorzystania z windy (dzwonek). Pracownik po usłyszeniu sygnału uruchamia windę. Obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się na parterze, na stanowisku informacji. Nie ma możliwości wjazdu osób niepełnosprawnych na wyższe kontygnacje budynku. Osoba niepełnosprawna chcąca skorzystać z form pomocy informuje pracownika z informacji, który to przekazuje pracownikowi merytorycznemu i pracownik merytoryczny schodzi na parter w celu obsługi klienta. Na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

W Powiatowym Urzędzie Pracy nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Po prawej stronie budynku wjazd od ulicy Klasztornej znajduje się jedno oznaczone miejsce parkingowe przystosowane dla samochodów osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku Urzędu. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu językiem migowym w stopniu podstawowym posługuje się Pani Jolanta Konopnicka oraz Pani Joanna Lasak-Kawulok. Kontakt: I piętro, pokój 22A i 23, tel. 32 415 45 50, e-mail:

Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry