• język migowy
BIP
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu
Grafika BIP
Strona główna/Menu Podmiotowe/Działalność Urzędu

Działalność Urzędu

Szanowni Państwo

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym(tekst jednolity Dz. U. 2013 poz 595),
 • ustawy z dnia 13 października 1998 r.- przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. z 1998 r. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.)
 • regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu wprowadzonego Uchwałą Nr 97/509/2012 Zarządu Powiatu Raciborskiego z dnia 18.12.2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu.

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu realizuje zadania z zakresu:

 • ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 149 z późn. zm.);
 • ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. ,Nr. 127 poz. 721 z póżn. zm.);
 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012r w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy ( Dz.U.  2012 poz. 1299);
 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r.  w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego. (Dz.U. Nr. 136, poz. 1118 z późn. zm.);
 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych realizacji oraz trybu i sposobu prowadzenia usług rynku pracy  (Dz. U. 2014 r. poz. 667);
 • rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz.U. z 2009 r.Nr 5, poz. 25);
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szcegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych  (Dz.U. Nr 142, poz. 1160);
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. 2012 poz. 457)
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.U. Nr 155 poz. 921).

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-12-28 10:52
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Trojańska Edyta 2020-12-28 10:50
Zatwierdzenie
Ruszkiewicz Mirosław 2020-12-28 10:50
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry