• język migowy
BIP
Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu
Grafika BIP

Decyzje

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu, na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego, wydaje następujące rodzaje decyzji, w tym o:

  • uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu osoby bezrobotnej,
  • przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty, oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium, i innych finansowanych z Fundusz Pracy świadczeń niewynikających z zawartych umów,
  • obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia i przygotowania zawodowego dorosłych finansowanych z Funduszu Pracy,
  • odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy, należności z tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków, o których mowa w art. 46, oraz innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy , o których mowa w art. 76 ust. 7a,
  • pokryciu składek na ubezpieczenie społeczne rolników,
  • przyznaniu, odmowie przyznania dodatku aktywizacyjnego i utracie dodatku aktywizacyjnego.

Decyzje są wydawane w imieniu Starosty i podpisywane przez upoważnionego pracownika Urzędu. Od każdej decyzji służy odwołanie do organu II instancji jakim jest Wojewoda Śląski za pośrednictwem Starosty Raciborskiego, czyli organu I instancji.

Odwołanie od decyzji

Odwołanie w formie podania można wnieść w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. Do odwołania należy dołączyć wszelkie dokumenty umożliwiające organowi zatrudnienia rozstrzygnięcie sprawy w trakcie przeprowadzanego postępowania wyjaśniającego. W przypadku przekroczenia w/w terminu, strona zobowiązana jest wraz z odwołaniem złożyć wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, w którym należy uwiarygodnić przyczyny nie wniesienia odwołania w terminie.

Organ zatrudnienia ma obowiązek rozpatrzyć odwołanie w terminie 7 dni. W przypadku uwzględnienia odwołania, uchyla lub zmienia zaskarżoną decyzję we własnym zakresie, natomiast w przypadku, gdy nie uzna argumentów strony za zasadne, przekazuje odwołanie wraz z dokumentami do Wojewody Śląskiego. Organ II instancji rozpatruje sprawę w terminie 30 dni i wydaje decyzję ostateczną, na którą służy stronie skarga do /wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach bezrobotny może wystąpić z wnioskiem o wznowienie postępowania i uchylenie decyzji Starosty Powiatu Raciborskiego oraz o przyznaniu stronie określonych uprawnień. Do wniosku należy dołączyć dokumenty, które pozwolą na wznowienie postępowania na wniosek strony. Decyzja w sprawie wydawana jest w terminie do 30 dni, w szczególnie uzasadnionych przypadkach – do 2 miesięcy.

Wnioski o umorzenie

Osoba, która została zobowiązana do zwrotu nienależnie pobranego w Urzędzie Pracy świadczenia, ma prawo wystąpić do Starosty Powiatu Raciborskiego z wnioskiem o umorzenie należności, odroczenie terminu spłaty zadłużenia lub o rozłożenie na raty spłaty nienależnie pobranego świadczenia.

Starosta może odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty nienależnie pobrane świadczenie, zwrot refundacji oraz jednorazowo przyznanych środków w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 2 i 3, albo po zasięgnięciu opinii powiatowej rady zatrudnienia umorzyć te należności w całości albo w części, jeżeli wystąpiła jedna z przesłanek:

  1. w postępowaniu egzekucyjnym lub na podstawie innych okoliczności lub dokumentów stwierdzono, że osoba lub inny podmiot, które pobrały nienależne świadczenie, refundację lub otrzymały jednorazowo środki, o których mowa w art. 46 ust. 1, nie posiadają majątku, z którego można dochodzić należności;
  2. dochodzenie należności mogłoby pozbawić osobę, która pobrała nienależne świadczenie lub otrzymała jednorazowo środki, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2, albo osobę pozostającą na jej utrzymaniu niezbędnych środków utrzymania;
  3. osoba, która pobrała nienależne świadczenie lub otrzymała jednorazowo środki, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2, zmarła, nie pozostawiając majątku, z którego można dochodzić należności;
  4. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty nienależnie pobranego świadczenia, refundacji lub jednorazowo przyznanych środków, o których mowa w art. 46 ust. 1, przewyższającej wydatki egzekucyjne.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-12-28 09:07
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2020-12-29 11:33
Wytworzenie publikacji
Kołacz Marcin 2020-12-29 11:33
Zatwierdzenie
Kołacz Marcin 2020-12-29 11:33
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry